Drogpolicy

Följande definieras som en drog i vår policy 

  • Tobak (snusning och rökning) 
  • Alkohol (spritdrycker, vin och öl starkare än lättöl)
  • Narkotika och narkotikaliknande preparat (nätdroger)
  • Dopningspreparat
  • Övriga berusningsmedel som sniffning och boffning

Annelunds IF vill ta ansvar och verka för en drogfri miljö. Vi har därför utformat riktlinjer som ska förhindra förekomst av droger i vår verksamhet. Våra ledare/tränare/föräldrar och aktiva är viktiga förebilder för våra barn och ungdomar och ska föregå med gott exempel inom, men även utanför föreningens verksamhet. 

Genom policyn gör vår förening ett aktivt ställningstagande i arbetet för en drogfri miljö bland barn och ungdomar. Inom Mörlanda Sportcenters område råder förbud mot alkoholförtäring i samband med föreningens arrangemang och verksamhet.

Vad innebär vår policy i praktiken? 

Tobak/Alkohol:

Vi tillåter ej barn och ungdomar under 18 år att använda tobak eller alkohol inom vår verksamhet (ex. träning, tävling). Om vi upptäcker att någon/några av våra barn och ungdomar snusar, röker eller dricker alkohol tar vi kontakt med föräldrar/vårdnadshavare.
Alla över 18 år är förebilder för de yngre medlemmarna. Därför är det viktigt att föregå med gott exempel och inte dricka alkohol inom föreningens verksamhet (ex. träning, tävling). Det är ej tillåtet för någon av våra medlemmar att under några omständigheter uppträda påverkad av alkohol eller någon annan form av drog i föreningens profilkläder.
Föreningens policy i samband med representation för sponsorer, samarbetspartners m fl är att stor måttfullhet ska gälla vid konsumtion av alkohol. Alkoholfria drycker ska alltid finnas som en del av utbudet. Skulle föreningens ungdomar under 18 år medverka vid representation är bruket av alkohol inte tillåtet.

Narkotika/Dopingpreparat:

Allt bruk och hantering av narkotika och dopingpreparat är förbjudet enligt svensk lag, så även inom vår föreningsverksamhet. Undantag gäller för läkemedel som har föreskrivits av läkare pga medicinska skäl.
Annelunds IF har följande ställningstagande och riktlinjer vad gäller narkotika och dopning.
Om vi misstänker/upptäcker att någon av våra medlemmar hanterar eller brukar narkotika eller dopingpreparat agerar vi på följande sätt.
Steg 1. Enskilt samtal med medlemmen och föräldrakontakt om medlemmen är under 18 år.
Steg 2. Kontakt med sociala myndigheter och/eller polis.

Övriga berusningsmedel och narkotikaliknande preparat:

Nätdroger och andra berusningsmedel är ett växande problem bland unga i dagens samhälle. Vår förening tar därför helt avstånd från allt bruk av dessa preparat. Om misstanke finns att någon inom föreningen använder sig av sådana droger/preparat kontaktar vi alltid föräldrar och/eller polis.

Huvudstyrelsen har fastställt denna drogpolicy 2020-12-16 som i sin omfattning gäller för alla som verkar inom Annelunds IF. Det är varje styrelseledamots, ledares, aktivs och medlems ansvar att känna till föreningens drogpolicy. Styrelseledamöter, droginformatör och ledare ska vid åtminstone ett tillfälle varje år påminna om policyn.